کنگره ها و همایش ها
 
آرشیو کنگره ها و همایش ها 
فعالیت های مرکز

بندرعباس - بیمارستان شهید محمدی - مجتمع فارابی - طبقه دوم - روبروی کتابخانه - مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

 تلفن تماس: 07633346994

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved