صفحه اصلی > معرفی مرکز > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی مرکز  

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیمایهای عفونی و گرمسیری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

هئیت علمی

غیر هئیت علمی

 رشته تحصیلی

 زیرگروه

سمت

1

آقای دکتر علی آتش آب پرور

*

 

دکترای پاتولوژی

علوم آزمایشگاهی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

2

خانم دکتر خجسته شریفی

 

 

دکترای انگل شناسی

علوم آزمایشگاهی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

3

خانم دکتر صدیقه جواد پور

*

 

دکترای بیوتکنولوژی

علوم آزمایشگاهی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

4

اقای دکتر سعید شجاع

*

 

دکترای باکتری شناسی

علوم آزمایشگاهی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

5

آقای دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم

*

 

دکترای انگل شناسی

علوم آزمایشگاهی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

6

خانم دکتر افسانه کرمستجی

*

 

دکترای میکروب شناسی

علوم آزمایشگاهی

معاون آموزشی مرکز

7

اقای دکترحامدگوکلانی

*

 

دکترای ویروس شناسی

علوم آزمایشگاهی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

8

آقای محسن آزاد

*

 

فوق لیسانس آمار زیستی

بهداشت

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

9

آقای دکتر حبیب اله ترکی

*

 

دکترای انگل شناسی

بهداشت

معاون پژوهشی مرکز

10

آقای دکتر رضا صفری

 

*

پزشکی عمومی

بهداشت

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

11

آقای دکتر موسی سلیمانی

*

 

دکترای حشره شناسی پزشکی

بهداشت

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

12

خانم دکتر فریده فخار

 

*

پزشکی عمومی

بهداشت

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

13

خانم دکتر افسانه موسوی

 

*

پزشکی عمومی

بهداشت

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

14

اقای مهندس مهران شاهی

*

 

دانشجوی دکترای حشره شناسی پزشکی

بهداشت

دانشجوی PHD by research مرکز

15

آقای دکتر عبدالجبار ذاکری

 

*

پزشکی عمومی

بهداشت

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

16

آقای دکتر حبیب دادوند

 

*

پزشکی عمومی

بهداشت

مدیر داخلی مرکز

17

آقای دکتر عنایت اله حمزه ای

*

 

متخصص نورولوژی

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

18

آقای دکتر ایمان قاسم زاده

*

 

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

19

آقای دکتر نادر فیاضی

*

 

فوق تخصص بیماریهای  ریه

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

20

خانم دکتر معصومه خیر اندیش

*

 

فوق تخصص غدد

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

21

آقای دکتر شهرام باغستانی

*

 

متخصص پوست

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

22

آقای دکتر منوچهر کمالی

   

متخصص بیهوشی

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

23

آقای دکترمهدی  حسنی آزاد

*

 

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

علوم بالینی

معاونت درمان - عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

24

آقای دکتر محبوبی

 

*

پزشکی عمومی

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

25

آقای دکتر نظر نژاد

 

*

پزشکی عمومی

علوم بالینی

دانشجوی PHD by research مرکز

26

آقای دکتر سید حمید موسوی

*

 

فوق تخصص گوارش بالغین

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

27

خانم دکتر پریوش داوودیان

*

 

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

علوم بالینی

ریاست مرکز

28

آقای دکتر مهدی فراشاهی

*

 

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز

29

  آقای دکتر مجید درودگر

 

*

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

علوم بالینی

عضو نیمه وقت پژوهشی مرکز