صفحه اصلی > معرفی مرکز > اعضای مرکز > اعضای تمام وقت مرکز  

اعضای تمام وقت مرکز

ردیف

نام

مدرک

سمت

1

دکتر پریوش داودیان

متخصص عفونی

رئیس مرکز

2

دکتر حبیب دادوند

پزشک عمومی

مدیر امور مالی-اداری- اجرایی و کارشناس مرکز

3

فوزیه عابدینی

مهندس کامپیوتر

کارشناس مرکز