صفحه اصلی > معرفی مرکز > اعضای مرکز > اعضای تمام وقت مرکز  

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

1

دکتر پریوش داودیان

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

ریاست مرکز

2

دکتر حبیب دادوند

دکترای عمومی

مدیر امور مالی-اداری- اجرایی و کارشناس مرکز

3

دکتر افسانه کرمستجی

دکترای تخصصی باکتری شتاسی

عضو هیئت علمی

4

دکتر مهران شاهی

دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی

عضو هیئت علمی

5

دکتر میرزا علی نظر نژاد

دانشجوی phd by research مرکز

عضو هیئت علمی

6

مهندس فوزیه عابدینی

مهندسی کامپیوتر

کارشناس مرکز