صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی 

 

 

ردیف

 

عنوان طرح

مجری

تاریخ تصویب

وضعیت

 

 

1

بررسی تنوع ژنتیکی ژن و پروتئین سطحی گامتوسیت پلاسمودیوم ویواکس45 /Pvs48 در نمونه های جدا شده از بیماران استان هرمزگان

دکترحبیب اله ترکی- دکتر رامتين حديقي

17/11/94

در دست اجرا

 

2

بررسي فراواني آلودگي مالاريا در مها جرین غیر ایرانی بدون علامت ساکن در استان هرمزگان سال های 1395-1394

حبیب اله ترکی- پریوش داوودیان

 

4/9/94

در دست اجرا

 

3

بررسی سطح ایمنی افراد در معرض تماس با موارد مثبت سرخک در استان هرمزگان  در سال 1394

پریوش داودیان – دکتر حبیب دادوند  

4/9/94

در دست اجرا

 

4

بررسی مولکولی حضور اینتگرون های کلاس 1و2 در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از بیمارستان های بندرعباس در سال 94

مهدی مصطفی – دکتر صدیقه جواد پور

4/9/94

در دست اجرا

 

5

بررسی تنوع گونه ای عقرب ها در شهرستان بشاگرد

مهران شاهی

20/7/94

در دست اجرا

 

6

بررسی شیوع الودگی با ویروس نقص ایمنی اکتسابی در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان  بندر عباس  سال : ۱۳۹۴

مهدی حسنی آزاد

20/7/94

در دست اجرا

 

7

 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس شاخص های مولکولی مقاومت در ژنوتایپ های مختلف باکتری های عامل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های استان هرمزگان

 

افسانه کرمستجی

 

 

12/3/94

 

در دست اجرا

 

شناسائی ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومویه مقاوم به کارباپنم و تشخیص ملکولی ژنهای کارباپنماز OXA-181 KPC, IMP, VIM, NDM, OXA-48 and با استفاده از روش PCR

 

سعید شجاع

 

12/3/94

 

در دست اجرا

 

8

 شیوع انگل های روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 1394- 1395

 خجسته شریفی

 12/3/94

 در دست اجرا

 

 

9

 

بررسی الگوی مصرف وانکومایسین در بخش اطفال بیمارستان خلیج فارس بندرعباس بر اساس IDSA guideline در سال 94- 1393

 

 

پریوش داودیان

 

8/2/94

 

 

در دست اجرا

 

10

 

بررسی شیوع β-لاکتامازهای طیف گسترده (ESBL) تیپ های TEM و CTX-M در ایزوله های بالینی E.coli و K.pneumoniae جمع آوری شده از بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس در سال 1394

 

 

افسانه کرمستجی

 

 

8/2/94

 

 

در دست اجرا

 

11

 

بررسی اثر درمانی داروی سنتی مومیایی در ترمیم انواع زخم سوختگی، بریدگی و مقایسه آن با درمان های رایج

 

محمد محمودی میرشکار

 

19/3/94

 

در دست اجرا

 

12

 

تایپینگ سویه های سودوموناس ائروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از روش PEP_PCR

 

صدیقه جوادپور

 

26/11/93

 

در دست اجرا

 

13

بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت C(HCV), آنتی ژن s ویروس هپاتیت B(HBs Ag) و ویروس نقص ایمنی انسان(HIV) در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 139

: دکتر ایمان قاسم زاده

26/11/93

 

 

14

 

بررسی الگوی مصرف ونکومایسین براساس CDC guideline در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1393

 

 

نفیسه بناها

 

14/11/93

 

 

در دست اجرا

 

15

 

بررسی الگوی مصرف مروپنم و سفپیم براساس IDSA guideline  و مقایسه دز تجویزی با Defined Daily Dose Who در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1393

 

 

فهیمه احمدی

 

14/11/93

 

 

در دست اجرا

 

16

 

بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت (HCV)C، ویروس هپاتیت   (HBV)B و ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1392

 

 

 

فرخ خانی

 

 

4/7/93

 

 

در دست اجرا

 

17

 

تعیین گونه های کاندیدای ایجاد کننده ولوواژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس

 

 

شیما نوذری

 

17/4/93

 

در دست اجرا

 

18

 

هدف گیری smad4 توسط shRNA اختصاصی و بررسی تأثیر آن بر روی پروفایل miRNAs موثر در مهاجرت فعالسازی و فیبروژنز سلولهای ستاره ای کبد

 

پریوش داودیان

 

 

12/6/93

 

پایان یافته

 

19

بررسی ارتباط پاسخ به درمان یا عود بیماری HCV در بیماران درمان شده با PEGINF و Ribavirin با حضور RNA ویروس در PBMCs و سطوح سرمی INF-γ و IL-29 

 

 

 

پریوش داودیان

 

2/7/93

 

پایان یافته

 

20

 

 

 

 

بررسی غنای گونه ای عقرب همی اسکورپیوس و علائم بالینی ناشی از گزش آن در بیماران مناطق پرخطر بندرعباس و خمیر در سال 93

 

 

مهران شاهی

 

27/1/93

 

در دست اجرا

 

21

 

بررسی توزیع ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز بیماریهای خاص هرمزگان

 

 

افسانه امیرطاهری افشار

 

4/7/93

 

در دست اجرا

22

شناسایی فلور باکتریایی معده پشه های آنوفل استفنسی ناقل اصلی مالاریا در استان هرمزگان به منظور استفاده در تکنیک پاراترنسژنیک 1393

 

حبیب اله ترکی

 

11/12/93

تصویبی بودجه

 

در دست اجرا

23

 

شیوع انگل های روده ای در دست اندرکاران مواد غذایی مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس 1393

 

 

مهرگان حیدری

 

11/12/93

تصویبی بودجه

 

در دست اجرا

24

 

بررسی شیوع گونه های بیماری زای نوکاردیا در خاک بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس در سال 93

 

 

افسانه کرمستجی

 

21/10/92

 

در دست اجرا

25

 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بازاریان شهر بندرعباس در ارتباط با ایدز و رفتارهای پرخطر در سال 1392   

 

 

حبیب دادوند

 

22/2/92

 

در دست اجرا

26

 

 بررسی سرواپیدمیولوژی مالاریای ویواکس به روش IFA در افراد گروه سنی کمتر از 9 سال و تعیین موارد مثبت بیماری به روش مولکولی در شهرستان های میناب و جاسک ، استان هرمزگان

 

 

 

حبیب اله ترکی

 

 

23/2/92

پایان یافته

 

 

27

 

مقایسه مورفولوژیک ناقلین فاسیولیازیس در استان های گیلان و هرمزگان

 

 

عبدالرضا صلاحی مقدم

 

 

26/4/92

 

پایان یافته   

28

 

تیپ بندی مولکولی ایزوله های اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کرباپنم جدا شده از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و بیمارستان قرضی سیرجان به روش MLVA در سال 93

 

 

 

افسانه کرمستجی

 

19/12/92

تصویبی بودجه

 

 

در دست اجرا

29

 

ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل ریوی شهرستان بندرعباس در  سال 1392

 

علی اسدیان و سجاد فکری

 

23/12/91

 

در دست اجرا

 

 

30

 

عنوان بررسی اکولوژی زیستگاه های لاروی مهم شهرستان میناب از دیدگاه برنامه حذف مالاریا با استفاده ازسیستم اطلاعات جفرافیایی

 

 

عبدالرضا صلاحی مقدم

حبیب اله ترکی        

 

 

23/12/91

 

در دست اجرا

31

 

بررسی جراحات با سوزن و اجسام برنده در حین اعمال جراحی در اتاق عمل بیمارستانهای استان هرمزگان در سال 1391

 

پروین لک بالا

 

 

 

20/3/91

 

پایان یافته

32

 

بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در شهرستان جاسک

 

سجاد فکری

محسن محبی نودژ

 

26/2/91

 

در دست اجرا

33

مدل سازی موارد مالاریابا استفاده سرهای زمانی در مناطق مالاریا خیز استان هرمزگان از سال 1390-1386

 

 

امين قنبرنژاد

حبیب الله ترکی

 

16/9/91

 

در دست اجرا

34

 

مقایسه سطح سرمی ویتامین D، کلسیم و روی در بیماران مسلول بندرعباس با افراد سالم در سال 1391

 

 

ايمان قاسم زاده

حبیب دادوند

 

20/3/91

 

در دست اجرا

35

 

بررسی مقاومت دارویی و subtype ویروس HIV در بیماران تحت درمان HAART در کلینیک بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

حامد گوکلانی

 

17/10/90

 

در دست اجرا

36

 

پایش حضور و فراوانی آلودگی های بدون علامت مالاریا در مناطق پرخطر استان هرمزگان در سال 91-90

 

 

محمد شکاری            حبیب اله ترکی

 

 

 

11/8/90

 

پایان یافته

37

 

بررسی تأثیر توأم فلوتیکازون داخل بینی در درمان آنتی بیوتیکی سینوزیت حاد در بیماران 4 تا 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی و کودکان بندرعباس89-88

 

 

محمدباقر رحمتی       صالح محبی           

  

 

 

5/5/90

 

 

در دست اجرا

38

 

بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوم در مبتلایان به ایدز شهرستان بندرعباس در سال 1390

 

 

خجسته شریفی

 

17/10/90

 

در دست اجرا

39

 

بررسی وضعیت آلودگی به باکتری های پاتوژن در مورچه های موجود در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بندرعباس

 

 

مهران شاهی

 

17/10/90

 

پایان یافته

40

 

مطالعه فون پشه های آنوفل شهرستان جاسک 1390

سجاد فکری

علی دریانورد

 

17/10/90

 

پایان یافته

41

وضعیت پراکندگی گونه های عقرب در شهرستان رودان

 

 

مهران شاهی

 

17/10/90

 

پایان یافته

42

 

تعیین شیوع هپاتیت C و سطح HBSAB و وضعیت آسیب های کبدی در بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید محمدی در سال 1390

 

 

ایمان قاسم زاده

 علی کارگر خیرآباد

 

17/10/90

 

در دست اجرا

 

 

 

43

 

بررسی اپیدمیولوژی موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بندرعباس طی سالهای 85-89 

 

 

محسن محبی نودژ

 سجاد فکری

 

17/10/90

 

در دست اجرا

44

 

بررسی ژنتیکی ژن پلاسمودیوم ویواکس مقاوم به چند دارو یک ( pvmdr1 ) در ایزوله های پلاسمودیوم ویواکس استان هرمزگان

 

 

 

یعقوب حامدی

 

 

20/10/89

 

 

پایان یافته

 

45

 

بررسی فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان با دل درد مزمن بر اساس تست آنتی ژن مدفوع در شهر بندرعباس

 

 

فرهاد قهرمانی

 

2/5/89

 

در دست اجرا

46

 

بررسی آلودگی میکروبی صابونهای مایع مصرفی در بخش های مختلف بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 

 

مریم انصاری

 

23/12/89

 

در دست اجرا

47

 

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس

 

احمدرضا نخعی

 

 

23/12/89

 

 

در دست اجرا

 

48

 بررسی و تظاهرات بالینی ایدز در کودکان متولد شده از مادران مبتلا به ایدز در استان هرمزگان

 مهرناز حقیقی

 10/8/89

 در دست اجرا

 

 

 

49

 

بررسی فراوانی باکتریمی مخفی در خون به روش PCR در بیماران مراجعه کننده 3تا 6 ماهه با تب بدون کانون موضعی به بیمارستان کودکان از اسفند 89 تا اسفند 90

 

محمد باقر رحمتی

 

1/7/89

 

در دست اجرا

50 

بررسی خصوصیات بیواکولوژیک زیست گاه های لاروی ناقلین مالاریا در مناطق مالاریاخیز بشاگرد و سیاهو استان هرمزگان 1387

موسی سلیمانی

89

پایان یافته

51 

ارزیابی تأثیر پشه بندهای طولانی اثر به منظور کنترل بیماری مالاریا در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان

موسی سلیمانی

89

 

پایان یافته