صفحه اصلی > وابستگی سازمانی مرکز(affiliation) 

 

عنوان افیلیشن انگلیسی :

Infectious and Tropical Diseases Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

عنوان افیلیشن فارسی :

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

 

نحوه صحیح درج وابستگی سازمانی واحدهای دانشگاه در مقالات علمی