صفحه اصلی > اعضا > اعضای تمام وقت 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

رشته تحصیلی

رتبه علمی

 

آدرس محل کار ایمیل شماره تماس

CV

1

دکتر پریوش داودیان

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

دانشیار

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

parivash.davoodian@hums.ac.ir

33346994

دانلود

2

دکتر مهدی حسنی آزاد

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استادیار

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

mehdi.hassaniazad@hums.ac.ir

 

دانلود

3

دکتر افسانه کرمستجی

باکتری شناسی

دانشیار

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

afsanehkk@hums.ac.ir

33666368

دانلود

4

دکتر مهدی فراشاهی نژاد

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استادیار

دانشکده پزشکی

33710370

دانلود

5

دکتر مهران شاهی

حشره شناسی پزشکی

استادیار

دانشکده بهداشت

mehran.shahi@hums.ac.ir

33346994

دانلود

6

دکتر خدیجه احمدی

 

بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

khadijehahmadi@hums.ac.ir

33346994

دانلود

7

دکتر بهنوش حیدری

 

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استادیار

دانشکده پزشکی

33710370

 

دانلود