صفحه اصلی > اعضا > اعضای نیمه وقت 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

هئیت علمی

غیر هئیت علمی

 

زیرگروه

cv

1

خانم دکتر خجسته شریفی

 

 

علوم آزمایشگاهی

cv

2

اقای دکتر گوکلانی

*

 

علوم آزمایشگاهی

cv

3

اقای دکتر سعید شجاع

*

 

علوم آزمایشگاهی

cv

4

آقای دکتر علی آتش آب پرور

*

 

علوم آزمایشگاهی

cv

5

آقای دکتر جبرئیل شمس الدین

*

 

علوم آزمایشگاهی

cv

6

آقای دکتر حسام علیزاده

*

 

علوم آزمایشگاهی

cv

7

آقای دکتر محمد فتحعلی پور

 

 

علوم آزمایشگاهی

cv

8

آقای دکتر نیک پور

*

 

علوم آزمایشگاهی

cv

9

دکتر محمود حسین پور

 

*

بهداشت

--

10

آقای دکتر حبیب اله ترکی

*

 

بهداشت

cv

11

اقای دکتر علیرضا صانعی

 

 

بهداشت

cv

12

خانم دکتر رازنهان

 

*

بهداشت

--

13

آقای دکتر موسی سلیمانی

*

 

بهداشت

cv

14

خانم دکتر فریده فخار

 

*

بهداشت

--

15

دکتر مطهره احمدی

*

 

علوم بالینی

cv

16

دکتر مهدیس مرعشی

*

 

علوم بالینی

cv