صفحه اصلی > اعضا > کارشناسان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر حبیب دادوند

دکترای عمومی

مدیر امور مالی-اداری- اجرایی و کارشناس مرکز

2

مهندس فوزیه عابدینی

مهندسی کامپیوتر

کارشناس مرکز

3

مریم سارانی

ارشد انگل شناسی

کارشناس مرکز